8
ДОДАТКИ
НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

Про Звіт

Загальна інформація

Нефінансовий звіт ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2019 рік (далі – Звіт) підготовлено на добровільній основі й адресовано всім зацікавленим сторонам Компанії: органам державної та місцевої влади, працівникам, підрядним організаціям, міжнародним партнерам, неурядовим організаціям, ЗМІ тощо. У Звіті розкрито нефінансові та ключові фінансові показники, які дають можливість скласти комплексне уявлення про діяльність НАЕК «Енергоатом». З огляду на те, що Компанія підвищує власну відкритість і прозорість, у Звіті міститься інформація щодо стратегії, принципів діяльності у сфері соціальної відповідальності та сталого розвитку, істотних фінансових, екологічних і виробничих результатів, впливу виробничої діяльності, а також щодо взаємодії зі зацікавленими сторонами.

Звіт підготовлений відповідно до:

 • Міжнародних Стандартів зі звітності у сфері сталого розвитку Global Reporting Initiative (GRI Standards, основний варіант відповідності (Core);
 • Десяти принципів Глобального Договору ООН (UN Global Compact);
 • Міжнародних стандартів взаємодії із зацікавленими сторонами серії АА1000 (Institute of Social and Ethical AccountAbility);
 • Стандарту ISO 26000: 2010 «Керівництво з соціальної відповідальності»;
 • Цілей ООН у сфері сталого розвитку на період до 2030 року.

Починаючи з 2017 року НАЕК «Енергоатом» включає до Звіту інформацію про свій внесок у досягнення Цілей в галузі сталого розвитку ООН. Цей підхід відбився й у цьому Звіті. Енергоатом докладає зусиль, щоб стратегія розвитку Компанії збігалася із завданнями щодо досягнення ЦСР ООН у вирішенні екологічних, соціальних та економічних проблем, що відображено у тексті Звіту.

2019 року Компанія визначила для себе перелік пріоритетних ЦСР, в досягнення яких може зробити максимально відчутний внесок: 7, 8, 9, 11 та 13. При визначенні пріоритетних Цілей сталого розвитку особливо важливими були орієнтири, що найбільше відповідають галузевій належності й стратегії Компанії, а також інтересам її зацікавлених сторін.

Заява про обмеження відповідальності за публікацію прогнозних даних

Плани на середньо- та довгострокову перспективу, які наведено у Звіті Компанії, мають прогнозний характер. Їхня здійсненність залежить від великої кількості факторів, чимало з яких перебувають поза межами впливу ДП «НАЕК «Енергоатом» (політична й економічна ситуація в Україні та світі, зміни законодавства тощо). Отже, фактичні результати можуть відрізнятися від запланованих.


Структура Звіту

Звіт містить опис діяльності Компанії у таких сферах:

 • Управління Компанією;
 • Корпоративна етика та боротьба з корупцією;
 • Прозорість і підзвітність;
 • Управління діяльністю у сфері сталого розвитку;
 • Інвестиційна діяльність;
 • Підвищення культури безпеки;
 • Захист довкілля та підвищення енергоефективності;
 • Управління персоналом;
 • Розвиток місцевих громад;
 • Взаємодія із зацікавленими сторонами.

Межі Звіту

Межі Звіту відповідають річному циклу звітності Компанії. Попередній Звіт був опублікований у 2019 році. Нинішній Звіт відображає діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом» за період з 01 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. Також у Звіті знайшли відображення події, що відбулися раніше або пізніше цього періоду, якщо вони мають значення для кращого розуміння поданої у Звіті інформації. Наведено ключову інформацію про економічні, екологічні та соціальні аспекти діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» і відокремлені підрозділи:

 • ВП «Запорізька АЕС»;
 • ВП «Рівненська АЕС»;
 • ВП «Южно-Українська АЕС»;
 • ВП «Хмельницька АЕС»;
 • ВП «Енергоатом-Трейдинг»;
 • ВП «Атомремонтсервіс»;
 • ВП «Атомкомплект»;
 • ВП «Науково-технічний центр»;
 • ВП «Атоменергомаш»;
 • ВП «Автоматика та машинобудування»;
 • ВП «Аварійно-технічний центр»;
 • ВП «Атомпроектінжиніринг»;
 • ВП «Складське господарство»;
 • ВП «КБ «Атомприлад»;
 • ВП «Управління справами»;
 • Представництво в Брюсселі.


Принципи підготовки Звіту

Визначаючи зміст, Компанія дотримувалася рекомендацій Керівництва GRI. У Додатку 3 міститься таблиця показників звітності GRI.

Надалі НАЕК «Енергоатом» прагне вдосконалювати процедуру оцінки та відбору істотних аспектів.

Суттєвих переформулювань опублікованих у попередніх звітах показників і даних за минулі періоди цей документ не містить. Достовірність даних забезпечується під час збору та консолідації інформації із застосуванням стандартних процедур і підтверджується підрозділами, які відповідають за підготовку відповідних блоків інформації.

Якість Звіту забезпечено дотриманням таких принципів Керівництва GRI:

 • збалансованість;
 • порівнюваність;
 • точність;
 • ясність;
 • достовірність;
 • своєчасність.


Істотні аспекти

У рамках визначення істотних аспектів для розкриття у Звіті Компанія:

 • перевірила список можливих суттєвих аспектів у зв’язку зі специфікою діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом»;
 • порівняла суттєвість аспектів цього Звіту зі звітами провідних міжнародних енергетичних компаній;
 • провела аналіз медіаполя, моніторинг нормативних документів, що регулюють різні аспекти діяльності;
 • провела інтерв’ю з представниками ключових підрозділів;
 • узагальнила питання, які громадські організації надіслали на електронну пошту Компанії.

На підставі проведеної роботи склали перелік ключових істотних аспектів (Див. Матрицю визначення істотних аспектів).

Істотні аспекти

 • 1) Забезпечення ядерної, радіаційної й екологічної безпеки.
 • 2) Зниження впливу на довкілля.
 • 3) Покращення добробуту працівників і безпеки праці.
 • 4) Управління Компанією.
 • 5) Діалог із зацікавленими сторонами.
 • 6) Внесок у соціальний та економічний розвиток України.
 • 7) Дотримання українського та міжнародного законодавств.
 • 8) Прозорість діяльності та підзвітність.
 • 9) Сприяння мінімізації негативних наслідків для довкілля.
 • 10) Гідна оплата праці та соціальні гарантії для працівників.

 • 11) Професійний розвиток працівників.
 • 12) Створення безпечних умов праці.
 • 13) Бізнес-етика та боротьба з корупцією.
 • 14) Надійне забезпечення електроенергією.
 • 15) Права людини.
 • 16) Благодійність.
 • 17) Покращення якості життя на територіях, де здійснює діяльність Компанія.
 • 18) Розвиток місцевих громад.
 • 19) Енергоефективність.
 • 20) Боротьба зі зміною клімату.

Основні терміни, виноски та скорочення

АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки) – система технічних засобів, призначена для безперервного автоматизованого контролю радіаційної та метеорологічної обстановки в районі промислового майданчика, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження атомної станції в усіх режимах експлуатації АЕС (за умов нормальної роботи, проєктних і позапроєктних аварій та зняття з експлуатації).

Атомна енергетика – галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для цілей електрифікації та теплофікації.

ВВЕР-1000 – водо-водяний енергетичний реактор, теплоносієм і сповільнювачем в якому служить вода під тиском. Електрична потужність енергоблоку становить 1 000 МВт, теплова – 3 000 МВт.

ВВЕР-440 – водо-водяний енергетичний реактор електричною потужністю 440 МВт і тепловою потужністю 1 375 МВт.

ВДЕ (відновлювані джерела енергії) – джерела, що поновлюються природним шляхом. До відновлюваних джерел енергії належать, зокрема, енергія сонця, енергія вітру та води, органічна біомаса тощо.

Викиди радіоактивних речовин – надходження в атмосферу радіоактивних речовин з технологічних контурів та систем вентиляції підприємства.

ВЯП (відпрацьоване ядерне паливо) – особливий вид радіоактивних ядерних матеріалів, який являє собою використане (опромінене) паливо АЕС.

Глобальний договір ООН – стратегічна та політична ініціатива, в якій беруть участь організації, діяльність і стратегії яких відповідають цілям ООН, спрямованим на побудову екологічної та цілісної світової економіки.

ДІЯРУ (Державна інспекція ядерного регулювання України, Держатомрегулювання) – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Енергоефективність – раціональне використання енергетичних ресурсів, досягнення економічно доцільної ефективності використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів за нинішнього рівня розвитку техніки і технологій та дотримання вимог стосовно довкілля.

ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) – міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам – від Центральної Європи до Центральної Азії – для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв’язки.

Євратом (Європейська спільнота з атомної енергії) – сприяє розвитку атомної енергетики й галузевим дослідженням, створенню спільного ринку ядерного палива, контролю за ядерними виробництвами та розвитку атомних технологій у мирних цілях і в рамках єдиних стандартів безпеки.

Іонізуюче випромінювання – це випромінювання (електромагнітне, корпускулярне), яке при взаємодії з речовиною безпосередньо або непрямо спричиняє іонізацію та збудження її атомів і молекул.

ІСЯБ (Інструмент співробітництва з ядерної безпеки) – програма співробітництва з ядерної безпеки, яка реалізується Європейською комісією з 2007 року замість програми технічної допомоги з ядерної безпеки Європейської комісії, яка у 1992–2006 рр. діяла в Україні та низці інших незалежних держав.

КВВП АЕС (коефіцієнт використання встановленої потужності АЕС) – важлива характеристика ефективності роботи атомної станції, яка являє собою відношення реально виробленої на станції енергії за певний період часу до тієї енергії, яка могла б вироблятися за умови роботи АЕС на проєктній потужності протягом усього цього періоду часу.

Кг АЕС (коефіцієнт готовності енергоблоків АЕС) – показник, пов’язаний з можливістю несення номінального електричного навантаження, призначений для контролю діяльності з підвищення надійності вироблення електроенергії. Він визначає, наскільки якісно здійснюються експлуатація, технічне обслуговування та ремонт АЕС.

КЗПБ (Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України) – чинна програма з підвищення безпеки українських АЕС, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. № 1 270. КЗПБ розроблялася для подальшої реалізації робіт з підвищення безпеки в рамках реалізації довгострокової державної стратегії підвищення безпеки енергоблоків АЕС НАЕК «Енергоатом».

Комплаєнс-політика – сукупність елементів корпоративної культури, організаційної структури, правил і процедур (регламентовані внутрішніми нормативними документами Компанії та відповідають національному законодавству і міжнародним вимогам), що забезпечують дотримання принципів комплаєнсу працівниками Компанії незалежно від займаної ними посади.

КР (контрольні рівні) – радіаційно-гігієнічні регламенти першої групи, числові значення яких встановлюються виходячи з фактично досягнутого рівня радіаційного благополуччя на конкретному радіаційно-ядерному об’єкті або території.

Культура безпеки – набір характеристик і особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, яким встановлено: проблеми безпеки атомних станцій є такими, що мають вищий пріоритет, тому їм приділяється увага, визначена їхньою значущістю.

МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) – міжнародна організація для розвитку співпраці в галузі мирного використання атомної енергії.

НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) − державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НПР (нормальний підпірний рівень) – проєктний рівень наповнення водосховищ, який обмежує зверху їхній корисний об’єм.

ОВД (Оцінка впливу на довкілля) – новий, більш сучасний та європейський порядок проведення оцінки впливу на довкілля. Для країн – членів ЄС обов’язковим є проведення ОВД до видачі дозволу на здійснення всіх великих проєктів, що можуть спричинити негативний вплив на довкілля.

Паризька кліматична угода – угода, яка діє з 4 листопада 2016 року в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, спрямована на зміцнення глобального реагування на загрозу зміни клімату в контексті сталого розвитку та зусиль щодо викорінення бідності.

Парниковий газ – газ, що поглинає теплове випромінювання поверхні Землі та хмар і відбиває його назад до Землі. До основних парникових газів в атмосфері Землі належать пари води (H2O), вуглекислий газ (CO2), закис азоту (N2O), метан (CH4), озон (O3), гексафторид сірки (SF6), гідрофторвуглець (ГФВ) і перфторвуглероди (ПФВ).

Переробка радіоактивних відходів – технологічні операції, спрямовані на зміну агрегатного стану та/або фізико-хімічних властивостей радіоактивних відходів і здійснювані для переведення їх у форми, прийнятні для транспортування, зберігання та/або захоронення.

Поводження з радіоактивними відходами – загальний термін, що об’єднує всі види діяльності, пов’язані з обробкою, кондиціонуванням, транспортуванням, зберіганням та захороненням радіоактивних відходів.

Постфукусімські заходи – набір заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України, розроблених з урахуванням результатів поглибленої позачергової оцінки безпеки енергоблоків АЕС України («стрес-тестів»), що проводилася на європейських АЕС після аварії на японській АЕС «Фукусіма», і спрямованих на попередження важких аварій та керування важкими аваріями.

РАВ (радіоактивні відходи) – матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умов, що подальше використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається.

Радіаційна безпека – дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та довкілля, встановлених нормами, правилами і стандартами з безпеки.

Раціональне природокористування – використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологічно безпечного природокористування.

Ризик розвитку канцерогенних ефектів – оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, що проводиться за розрахунками ризику розвитку не канцерогенних і канцерогенних ефектів. Ризик розвитку канцерогенних ефектів від речовин, яким властива канцерогенна дія, визначається індивідуально та для кількох канцерогенних речовин, що забруднюють атмосферу.

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів – оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, що проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів. Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу небезпеки.

САР (Система аварійного реагування) – взаємопов’язаний комплекс технічних засобів і ресурсів, організаційних, технічних та радіаційно-гігієнічних заходів, які здійснює експлуатуюча організація задля досягнення мети аварійного реагування − попередження або зниження радіаційного впливу на персонал, населення та довкілля в разі аварії на АЕС, а також надзвичайної ситуації, що може бути нею спричинена.

СОУ (Стандарт організації) – стандарт, ухвалений суб’єктом стандартизації іншого рівня, ніж національний орган стандартизації, на основі поєднання виробничих, наукових, комерційних та інших спільних інтересів.

Соціальна інфраструктура АЕС – об’єкти культурного, спортивного й оздоровчого спрямування, відкриті для сімей працівників і місцевих мешканців.

Стала енергетика – енергетика, вироблена та використовувана на шляху підтримки людського розвитку в довгостроковій перспективі в усіх його економічних, соціальних та екологічних аспектах (за визначенням Конференції ООН з питань навколишнього середовища та розвитку 1992 року в Ріо-де-Жанейро).

Cтандарти GRI (GRI Sustainability Reporting Standards) – прийнята в міжнародній практиці система звітності щодо економічної, екологічної та соціальної результативності.

Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива – майданчик або установка, де здійснюється сухе зберігання відпрацьованого ядерного палива.

СЯП (свіже ядерне паливо) – нове паливо або неопромінене паливо, включаючи паливо, виготовлене зі здатних ділитися матеріалів, отриманих внаслідок переробки раніше опроміненого палива.

ТВЗ (паливна тепловидільна збірка) – ядерне паливо; конструкція, що містить речовини, які діляться, призначена для отримання теплової енергії в ядерному реакторі внаслідок керованої ядерної реакції.

УЗВ (уловлювання та зберігання вуглецю) – процес, що включає відділення СО2 від промислових і енергетичних джерел, транспортування до місця зберігання та довгострокову ізоляцію від атмосфери.

Фізичний захист – діяльність у сфері використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Цивільний захист – функція держави, спрямована на захист населення, територій, довкілля та майна від надзвичайних ситуацій у спосіб запобігання таким ситуаціям, ліквідації їхніх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

Цілі сталого розвитку ООН – цільові показники майбутнього міжнародного розвитку, ухвалені Організацією Об’єднаних Націй (відомі також як Глобальні цілі сталого розвитку). Вони замінили Цілі розвитку тисячоліття, термін яких сплив наприкінці 2015 року.

ЦСВЯП (Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива) – проміжне сховище, яке будується у Чорнобильській зоні відчуження для зберігання відпрацьованого ядерного палива Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС.

АА1000 – стандарти, які призначені для вимірювання результатів діяльності компаній і надають процедуру та набір критеріїв, за допомогою яких можна здійснювати соціальний і етичний аудит діяльності. Основна відмінність цього підходу від інших існуючих стандартів полягає у впровадженні в повсякденну практику Компанії системи постійного діалогу із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами).

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) – європейська мережа системних операторів передачі електроенергії.

EUR (European Utility Requirement) – міжнародна група, утворена європейськими експлуатуючими організаціями, що об’єднує 18 провідних європейських енергогенеруючих компаній, які експлуатують понад 130 енергоблоків з реакторами легководного типу. Метою організації є вироблення технічних вимог до проєктів нових АЕС із легководними реакторними установками покоління ІІІ та ІІІ+ для подальшого розвитку ядерної енергетики в Європі.

IFNEC (International Framework for Nuclear Energy Cooperation) – раніше мало назву «Глобальне партнерство в галузі ядерної енергетики»; утворене після пропозиції США, виголошеної міністром енергетики Сполучених Штатів Самуелем Бодманом 6 лютого 2006 року задля формування міжнародного партнерства, спрямованого сприяти використанню ядерної енергетики та закривати ядерний паливний цикл у максимально екологічний спосіб – зменшуючи ядерні відходи та ризики поширення ядерної зброї.

INES (International Nuclear Event Scale) – міжнародна шкала ядерних подій, розроблена Міжнародним агентством з атомної енергії. З 1990 року використовувалася у цілях уніфікації оцінки надзвичайних випадків, пов’язаних з аварійними радіаційними викидами у довкілля на атомних станціях, а пізніше стала застосовуватися до всіх установок, пов’язаних з цивільною атомною промисловістю.

INPRO (The International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles) – проєкт МАГАТЕ, створений 2000 року для того, щоб ядерна енергія сприяла сталому задоволенню енергетичних потреб XXI століття.

ISO 14001 – міжнародний стандарт, що містить вимоги до системи екологічного менеджменту підприємства та допомагає зробити його природоохоронну діяльність системною й ефективною.

КРІ (ключові показники ефективності) – фінансова та нефінансова система оцінки, яка дає можливість організації визначити, чи досягнуто стратегічних цілей та якою мірою.

NEA/OECD (Nuclear Energy Agency) – спеціалізована міжнародна установа, створена у межах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з метою раціонального використання атомної енергії у мирних цілях.

OHSAS 18001 – міжнародний стандарт системи менеджменту і гігієни праці. Його впровадження в організаціях сприяє створенню безпечних і здорових умов праці.

ProZorro – системна реформа тендерного процесу в електронних публічних і державних закупівлях в Україні.

STEM-освіта – низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або до першого й другого разом, вимагає різноманітних і технічно складніших навичок, зокрема із застосуванням математичних знань та наукових понять. Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика).

Виноски

1. Донузлавська ВЕС розташована на тимчасово окупованій території Криму

2. Стратегічний план розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2020–2024 роки http://www.energoatom.com.ua/uploads/2020/sp_2020_2024.pdf

3. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250250456

4. У жовтні 2019 року внаслідок реорганізації Міненерговугілля та перейменування Мінприроди було створено новий орган – Міністерство енергетики та захисту довкілля України

5. Докладніше ознайомитися з Антикорупційною програмою ДП НАЕК «Енергоатом» можна на офіційному сайті www.atom.gov.ua

6. Докладніше ознайомитися з Кодексом корпоративної етики ДП «НАЕК «Енергоатом» можна на офіційному сайті www.atom.gov.ua

7. Докладніше ознайомитися з Компаєнс-політикою ДП «НАЕК «Енергоатом» можна на сайті www.atom.gov.ua

8. Детальніше про Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) https://www.iaea.org

9. Детальніше про Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) http://www.ebrd.com/ukraine.html

10. Детальніше про OPIC https://www.opic.gov

11. Детальніше про Європейську Комісію https://ec.europa.eu

12. Детальніше про Європейську спільноту з атомної енергії (Євратом) https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020

13. Детальніше про Міжнародну групу EUR (European Utility Requirements) http://www.europeanutilityrequirements.org

14. Звіт про управління ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2018 рік www.atom.gov.ua/ua/actvts-16/zvit_pro_upravlinna-214

15. Звіт про управління ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2019 рік http://www.energoatom.com.ua/uploads/2020/web_EA_19_s.pdf

16. Нефінансовий звіт ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2018 рік http://nfr2018.energoatom.kiev.ua/download/nfr_EA_2018_UA.pdf

17. Детальний перелік соціальних гарантій, що надаються працівникам Компанії, дивіться у Нефінансовому звіті за 2016 рік www.atom.gov.ua/ua/actvts-16/sustainable_development-98/non_financial_reporting-99/p/nefinansovij_zvit_naek_energoatom_za_2016_rik-3749

Таблиця показників звітності GRI Standards

Номер показника Опис показника Розділ Звіту Відповідність GRI і Цілям сталого розвитку ООН
GRI 102: Загальні елементи звітності
Профіль організації
GRI 102-1 Назва організації ДП «НАЕК «Енергоатом»
GRI 102-2 Головні бренди, види продукції, а також послуги 2. Здійснюємо ефективне управління
2.1. Стратегія розвитку Компанії
GRI 102-3 Розташування штаб-квартири організації 8. Додатки
8.6. Контактна інформація
GRI 102-4 Країни, в яких організація здійснює свою діяльність 2. Здійснюємо ефективне управління
2.1. Стратегія розвитку Компанії
GRI 102-5 Характер власності та організаційно-правова форма 2. Здійснюємо ефективне управління
2.2. Система та структура управління
GRI 102-6 Ринки, на яких працює організація 2. Здійснюємо ефективне управління
2.1. Стратегія розвитку Компанії
GRI 102-7 Масштаб організації Ефективність ДП «НАЕК «Енергоатом» у цифрах
GRI 102-8 Інформація про персонал та інших працівників 7. Інвестуємо в людей
7.1. Принципи управління
8. Додатки
8.4. Ключові показники результативності 2017-2019 рр.
GRI 102-9 Ланцюжок поставок організації 2. Здійснюємо ефективне управління
2.4. Управління закупівлями
GRI 102-10 Істотні зміни масштабів, структури або власності, що відбулися протягом звітного періоду Протягом звітного періоду змін не відбулось
GRI 102-12 Зовнішні ініціативи 2. Здійснюємо ефективне управління
2.5. Міжнародне співробітництво
GRI 102-13 Членство в асоціаціях (наприклад галузевих) і/або національних і міжнародних організаціях із захисту інтересів 2. Здійснюємо ефективне управління
2.5. Міжнародне співробітництво
Стратегія
GRI 102-14 Заява найстаршого керівника, що приймає рішення в організації про значення стійкого розвитку для організації та стратегії, яка застосовується організацією при вирішенні питань сталого розвитку Звернення керівника ДП «НАЕК «Енергоатом»
Етика та добросовісність
GRI 102-16 Цінності, принципи, стандарти та норми поведінки організації 2. Здійснюємо ефективне управління
2.3. Комплаєнс та корпоративна етика
Корпоративне управління
GRI 102-18 Структура корпоративного управління організацією Структура компанії
2. Здійснюємо ефективне управління
2.2. Система та структура управління
GRI 102-20 Керівник/керівники, відповідальні за вирішення економічних, екологічних і соціальних питань 2. Здійснюємо ефективне управління
2.2. Система та структура управління
GRI 102-21 Консультації з економічних, екологічних і соціальних проблем із зацікавленими сторонами Детальніше дивіться в Нефінансовому звіті за 2018 рік (підрозділ «Екологічні програми та ініціативи» розділу «Чисте довкілля»)
GRI 102-22 Склад вищого корпоративного органу і його комітетів Структура компанії
2. Здійснюємо ефективне управління
2.2. Система та структура управління
GRI 102-23 Чи є голова вищого органу корпоративного управління також виконавчим директором Голова вищого органу корпоративного управління не є також виконавчим директором
Взаємодія із зацікавленими сторонами
GRI 102-40 Список груп зацікавлених сторін 3. Забезпечуємо сталий розвиток
3.4. Взаємодія із зацікавленими сторонами
8. Додатки
8.1 Про Звіт
GRI 102-41 Колективний договір 7. Інвестуємо в людей
7.1. Принципи управління
GRI 102-43 Підхід організації до взаємодії із зацікавленими сторонами 3. Забезпечуємо сталий розвиток
3.4. Взаємодія із зацікавленими сторонами
Процедура звітності
GRI 102-45 Юридичні особи, включені в звітність 8. Додатки
8.1. Про Звіт
GRI 102-46 Визначення змісту Звіту і меж тем 8. Додатки
8.1. Про Звіт
GRI 102-47 Перелік істотних тем 8. Додатки
8.1. Про Звіт
GRI 102-48 Переформулювання показників Переформулювань показників не було
GRI 102-49 Зміни в списку істотних тем і межах розкриття тем Змін у списку істотних тем не було
GRI 102-50 Звітний період 8. Додатки
8.1. Про Звіт
GRI 102-51 Дата публікації останнього звіту 8. Додатки
8.1. Про Звіт
GRI 102-52 Цикл звітності 8. Додатки
8.1. Про Звіт
GRI 102-53 Контактна особа, до якої можна звернутися з питаннями щодо даного звіту 8. Додатки
8.6. Контактна інформація
GRI 102-54 Заява про варіант підготовки звітності відповідно до Стандартів GRI 8. Додатки
8.1. Про Звіт
GRI 102-55 Таблиця показників Стандартів GRI 8. Додатки
8.3. Таблиця показників звітності GRI Standards
GRI 102-56 Зовнішнє завірення звітності про сталий розвиток Звіт не проходив незалежної перевірки
GRI 200: Економічні
GRI 201: Економічна результативність
GRI 201-1 Створена і розподілена пряма економічна вартість Ефективність ДП «НАЕК «Енергоатом» у цифрах
GRI 203: Непрямий економічний вплив
GRI 103-2 Підхід в області менеджменту і його компоненти 7. Інвестуємо в людей
7.1. Принципи управління
GRI 203-1 Інвестиції в інфраструктуру і безоплатні послуги 7. Інвестуємо в людей
7.1. Принципи управління
GRI 203-2 Значні непрямі економічні наслідки 7. Інвестуємо в людей
7.4 Сприяння місцевим громадам
GRI 204: Практики закупівель
GRI 103-1 Опис суттєвого питання і його меж 2. Здійснюємо ефективне управління
2.4. Управління закупівлями
GRI 103-2 Підхід в області менеджменту і його компоненти 2. Здійснюємо ефективне управління
2.4. Управління закупівлями
GRI 204-1 Частка витрат на місцевих постачальників в істотних регіонах здійснення діяльності Компанія не веде централізованого обліку закупівель у місцевих постачальників
GRI 300: Екологічні
GRI 302: Енергія
GRI 103-1 Опис суттєвого питання і його меж 6. Дбаємо про довкілля
6.4. Енергоменеджмент
GRI 103-2 Підхід в області менеджменту і його компоненти 6. Дбаємо про довкілля
6.4. Енергоменеджмент
GRI 302-1 Споживання енергії в організації 6. Дбаємо про довкілля
6.4. Енергоменеджмент
GRI 302-4 Енергозберігаючі заходи та ініціативи 6. Дбаємо про довкілля
6.4. Енергоменеджмент
GRI 303: Вода
GRI 303-3 Водозабір 6. Дбаємо про довкілля
6.3. Екологічна результативність
8. Додатки
8.4. Ключові показники результативності 2017-2019 рр.
GRI 303-4 Скид води 6. Дбаємо про довкілля
6.3. Екологічна результативність
GRI 303-5 Загальна кількість споживаної води 6. Дбаємо про довкілля
6.3. Екологічна результативність
GRI 304: Біорізноманіття
GRI 103-1 Опис суттєвого питання і його меж Детальніше про політику охорони земельних ресурсів Компанії дивіться у Нефінансовому звіті за 2016 рік (підрозділ «Рекультивація земель» розділу «Екологічна відповідальність»)
GRI 103-2 Підхід в області менеджменту і його компоненти
GRI 304-2 Опис істотних впливів діяльності, продукції та послуг на біорізноманіття на природних територіях з високою цінністю біорізноманіття, що охороняються
GRI 304-4 Загальна кількість видів, занесених до Червоного списку МСОП та національного списку видів, що охороняються, місце проживання яких припадає на територію діяльності організації, з розбивкою за рівнем небезпеки для існування виду 6. Дбаємо про довкілля
6.3. Екологічна результативність
GRI 305: Викиди
GRI 103-1 Опис суттєвого питання і його меж 6. Дбаємо про довкілля
6.3. Екологічна результативність
GRI 103-2 Підхід в області менеджменту і його компоненти 6. Дбаємо про довкілля
6.3. Екологічна результативність
GRI 305-1 Прямі викиди парникових газів (область охоплення 1) 8. Додатки
8.4. Ключові показники результативності 2017–2019 рр.
GRI 305-6 Викиди озоноруйнуючих речовин (ОРВ) 8. Додатки
8.4. Ключові показники результативності 2017–2019 рр.
GRI 305-7 Викиди в атмосферу NOx, SOx та інших значущих забруднювальних речовин 8. Додатки
8.4. Ключові показники результативності 2017–2019 рр.
GRI 306: Скиди та відходи
GRI 103-1 Опис суттєвого питання і його меж Детальніше дивіться у Нефінансовому звіті за 2018 рік (підрозділ «Вплив на навколишнє середовище» розділу «Чисте довкілля»)
GRI 103-2 Підхід в області менеджменту і його компоненти 6. Дбаємо про довкілля
6.3. Екологічна результативність
GRI 306-1 Обсяг скидів із зазначенням якості стічних вод і приймаючого об'єкта 8. Додатки
8.4. Ключові показники результативності 2017-2019 рр.
GRI 306-2 Загальна маса відходів з розбивкою за видами і методами поводження 6. Дбаємо про довкілля
6.3. Екологічна результативність
GRI 307: Відповідність екологічним нормам
GRI 307-1 Грошове значення істотних штрафів і загальне число нефінансових санкцій, накладених за недотримання природоохоронного законодавства 6. Дбаємо про довкілля
6.1. Принципи управління
GRI 400: Соціальні
GRI 401: Зайнятість
GRI 401-2 Пільги, що надаються працівникам, які працюють на повний робочий день, але не надаються тимчасовим працівникам, або працівникам що працюють на неповний робочий день 7. Інвестуємо в людей
7.1. Принципи управління
GRI 402: Взаємовідносини співробітників та керівництва
GRI 402-1 Мінімальний період повідомлення щодо істотних змін в діяльності організації, а також чи визначений він у колективній угоді 7. Інвестуємо в людей
7.1. Принципи управління
GRI 403: Здоров’я та безпека на робочому місці
GRI 103-1 Опис суттєвого питання і його меж 5. Підвищуємо культуру безпеки
5.4. Охорона праці, промислова та пожежна безпека
GRI 103-2 Підхід в області менеджменту і його компоненти 5. Підвищуємо культуру безпеки
5.4. Охорона праці, промислова та пожежна безпека
GRI 403-2 Ідентифікація небезпеки, оцінка ризику і розслідування інциденту 5. Підвищуємо культуру безпеки
5.4. Охорона праці, промислова та пожежна безпека
GRI 403-5 Підготовка працівників з питань охорони праці та техніки безпеки 5. Підвищуємо культуру безпеки
5.4. Охорона праці, промислова та пожежна безпека
GRI 403-6 Зміцнення здоров'я працівників 7. Інвестуємо в людей
7.1. Принципи управління
GRI 403-9 Виробничі травми 5. Підвищуємо культуру безпеки
5.4. Охорона праці, промислова та пожежна безпека
8. Додатки
8.4 Ключові показники результативності 2017–2019 рр.
GRI 404: Підготовка та освіта
GRI 103-2 Управлінський підхід та його компоненти 7. Інвестуємо в людей
7.2. Розвиток та навчання персоналу
GRI 404-1 Середньорічна кількість годин навчання на одного працівника 7. Інвестуємо в людей
7.2. Розвиток та навчання персоналу
8. Додатки
8.4 Ключові показники результативності 2017–2019 рр.
GRI 404-2 Програми освіти та розвитку навичок 7. Інвестуємо в людей
7.2. Розвиток та навчання персоналу
8. Додатки
8.4 Ключові показники результативності 2017–2019 рр.
GRI 405: Різноманітність та рівні можливості
GRI 405-1 Склад керівних органів і основних категорій персоналу організації з розбивкою за статтю, віковими групами, приналежністю до груп меншин та іншими ознаками різноманітності 8. Додатки
8.4. Ключові показники результативності 2017–2019 рр.
7. Інвестуємо в людей
7.1. Принципи управління
GRI 406: Недопущення дискримінації
GRI 406-1 Загальна кількість випадків дискримінації Випадків дискримінації не зафіксовано
GRI 408: Дитяча праця
GRI 408-1 Виявлені підрозділи та постачальники, у яких є істотний ризик використання дитячої праці, та дії, вжиті для ліквідації дитячої праці Нерелевантно. Згідно з чинним законодавством України дитяча та примусова праця заборонені. Компанія не працює в країнах, де є високий ризик порушень прав людини, зокрема щодо використання дитячої чи примусової праці
GRI 409: Примусова чи обов’язкова праця
GRI 409-1 Виявлені підрозділи та постачальники, у яких є істотний ризик використання примусової праці, а також дії, вжиті для викорінення примусової праці Нерелевантно. Згідно з чинним законодавством України дитяча та примусова праця заборонені. Компанія не працює в країнах, де є високий ризик порушень прав людини, зокрема щодо використання дитячої чи примусової праці
GRI 411: Права корінних та малочисельних народів
GRI 411-1 Загальна кількість випадків порушення, що стосуються прав корінних та нечисленних народів, і вжиті заходи Нерелевантно для Компанії
GRI 413: Місцеві громади
GRI 103-2 Управлінський підхід та його компоненти 7. Інвестуємо в людей
7.4. Сприяння місцевим громадам
GRI 413-1 Відсоток підрозділів з реалізованими програмами взаємодії з місцевими громадами, програмами оцінки впливу діяльності на місцеві спільноти та програмами розвитку місцевих громад 7. Інвестуємо в людей
7.4. Сприяння місцевим громадам
GRI 413-2 Підрозділи з істотним фактичним або потенційним негативним впливом на місцеві спільноти 7. Інвестуємо в людей
7.4. Сприяння місцевим громадам
GRI 419: Відповідність вимогам
GRI 419-1 Грошове вираження істотних штрафів за недотримання законів та правил у соціально-економічній сфері Істотних штрафів не було

Ключові показники результативності, 2017–2019 рр.

Персонал
Облікова кількість працівників ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 рр., осіб
2017 2018 2019
ДП «НАЕК «Енергоатом» 34 610 34 295 34 736
Облікова кількість штатних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» за категоріями, 2017–2019 рр., осіб
Категорії 2017 2018 2019
Керівники 4 831 4 849 4 933
Професіонали 7 662 7 749 7 951
Фахівці 1 611 1 567 1 582
Технічні службовці 348 323 324
Кваліфіковані робітники 18 719 18 366 18 503
Найпростіші професії 1 439 1 441 1 443
Облікова кількість штатних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» за віковими категоріями, 2017–2019 рр., осіб
Вікові категорії 2017 2018 2019
до 35 років 8 109 7 642 7 468
від 35 до 50 років 14 157 14 398 14 985
від 50 років і старші 12 344 12 255 12 283
Облікова кількість штатних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» за гендерною ознакою, 2017–2019 рр., осіб
Гендерна ознака 2017 2018 2019
чоловіки 23 091 22 807 23 125
жінки 11 519 11 488 11 611
Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2017 р., людино-курсів
Підрозділ Первинна професійна підготовка Перепідготовка Спеціальне навчання Підвищення кваліфікації Загалом навчання у 2017 році
ВП ЗАЕС 348 183 10 468 10 434 21 433
ВП РАЕС 819 77 17 845 10 934 29 675
ВП ЮУАЕС 473 157 5 520 8 221 14 371
ВП ХАЕС 497 68 12 462 6 297 19 324
Атомремонтсервіс 58 26 2 629 248 2 961
Дирекція - - - 236 236
Загалом 2 195 511 48 924 36 370 88 000
Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2018 р., людино-курсів
Підрозділ Первинна професійна підготовка Перепідготовка Спеціальне навчання Підвищення кваліфікації Загалом навчання у 2018 році
ВП ЗАЕС 810 150 12 343 8 881 22 184
ВП РАЕС 1 010 58 16 882 15 251 33 201
ВП ЮУАЕС 374 146 5 477 9 658 15 655
ВП ХАЕС 566 80 13 444 6 813 20 903
Атомремонтсервіс 67 0 2 933 182 3 182
Дирекція - - - 277 277
Загалом 2 827 434 51 079 41 062 95 402
Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2019 р., людино-курсів
Підрозділ Первинна професійна підготовка Перепідготовка Спеціальне навчання Підвищення кваліфікації Загалом навчання у 2019 році
ВП ЗАЕС 891 441 11 875 11 378 24 585
ВП РАЕС 880 474 16 849 10 705 28 908
ВП ЮУАЕС 459 200 6 522 9 757 16 938
ВП ХАЕС 586 75 13 087 9 083 22 831
Атомремонтсервіс 59 0 2 908 312 3 279
Дирекція - - - 292 292
Загалом 2 875 1 190 51 241 41 527 96 833
Структура підготовки персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 рр., людино-курсів
Формат навчання 2017 2018 2019
Навчально-тренувальні центри 59 180 60 456 65 448
Інші підрозділи АЕС 25 372 30 348 26 604
Сторонні організації 3 448 4 598 4 781
Загалом 88 000 95 402 96 833
Кількість студентів, які навчаються за тристоронніми угодами, 2017–2019 рр., осіб
Навчальний заклад 2017 2018 2019
Одеський національний політехнічний університет 108 132 114
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 61 71 60
Вінницький національний технічний університет 16 20 15
Національний університет «Львівська політехніка» 8 9 11
Запорізький національний технічний університет 12 12 9
Український державний хіміко-технологічний університет 2 1 1
Кількість студентів, які пройшли практику в ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 рр., осіб
Навчальний заклад 2017 2018 2019
загалом вироб- нича перед- дипломна загалом вироб- нича перед- дипломна загалом вироб- нича перед- дипломна
Загалом у ЗВО, зокрема: 294 99 195 342 167 175 366 234 132
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 58 1 57 69 1 68 47 2 45
Одеський національний політехнічний університет 120 48 72 105 56 49 70 45 25
Національний університет «Львівська політехніка» 29 16 13 51 31 20 38 6 32
Вінницький національний технічний університет 14 6 8 6 2 4 7 3 4
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Запорізький національний технічний університет 14 1 13 14 6 8 16 8 8
інші ЗВО 57 27 30 92 70 22 186 170 16
Учні ПТУ, технікумів, коледжів, ліцеїв 382 265 117 426 396 30 184 116 68
з них ПТУ Рівненської АЕС 145 75 70 158 143 15 61 40 21
Загалом 676 364 312 768 563 205 611 390 221
Звернення працівників на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 рр.
Причини звернення 2017 2018 2019
З житлово-побутових питань 107 68 181
З кадрових питань 1 085 1 239 455
З питань матеріальної допомоги 1 984 1 997 1 775
З інших питань 601 859 725
Загалом 3 777 4 163 3 136
Охорона довкілля
Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, 2017–2019 рр, тонн
АЕС Валові викиди сполук азоту Валові викиди сполук сірки Валові викиди твердих часток Валові викиди окислу вуглецю (СО) Валові викиди НМЛОС
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
ВП ЗАЕС 5,58 6,09 6,32 0,36 1,58 1,29 3,90 4,17 6,64 2,81 1,25 2,70 4,00 18,38 21,36
ВП РАЕС 8,58 8,35 4,74 1,51 0,82 1,24 2,24 2,25 1,80 3,36 3,26 3,94 18,81 23,44 23,36
ВП ЮУАЕС 6,09 7,09 5,45 1,04 2,34 0,93 11,25 11,13 11,00 8,92 9,81 8,44 110,06 59,78 9,23
ВП ХАЕС 2,71 6,50 4,85 0,46 33,84 1,08 6,97 6,45 4,09 7,03 7,46 7,22 5,54 6,20 6,92
Загалом 22,96 28,03 21,36 3,37 38,58 4,55 24,36 24,00 23,52 22,12 21,78 22,31 138,41 107,80 60,85
Загальний обсяг викидів забруднювальних речовин в атмосферу, 2017–2019 рр., тонн
Підрозділ 2017 2018 2019
ВП ЗАЕС 16,66 31,52 29,78
ВП РАЕС 34,79 38,34 35,38
ВП ЮУАЕС 137,70 90,66 35,43
ВП ХАЕС 40,86 75,83 36,15
Загалом 230,01 236,35 136,74
Використання господарсько-питної та технічної води ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 рр., тис. м3
Підрозділ Найменування джерела водопостачання 2017 2018 2019
ВП ЗАЕС Артезіанська 834*/709** 700,4*/573,2** 750,3*/ 731,6**
Канал ТЕС (р. Дніпро) 343 086 339 182,2*/** 307 480,4*/**
ВП РАЕС Свердловина с. Остров 1607+/590** 1 613,2*/589,3** 1 562,9*/1 487,5**
р. Стирь 58 493 49 845,1 58 653,4
ВП ЮУАЕС Водопровідна 517*/** 591,4*/** 493,6*/**
р. П. Буг 54 068 60 373,4*/** 63 087,1*/**
ВП ХАЕС Питна 1 246*/1 031** 1 281,4*/1 072,8** 2 999,1*/2 782,3**
р. Г. Ріг, Горинь 37 673*/** 18 340*/** 14 486,2*/**
Загалом Питна 4 211*/2 847** 4 186,4*/2 826,7** 5 805,9*/5 495,0**
Технічна 493 320 450 556,7 443 707,0

Примітка
* – загалом забрано з природних джерел з урахуванням втрат води при транспортуванні в міста-супутники (які належать до витрат ВП АЕС)
** – використано безпосередньо на проммайданчиках ВП АЕС
+ – забрано загалом з артезіанських свердловин

Використання водних ресурсів на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 рр., тис. м3
Показник 2017 2018 2019
Ліміт 881 956 881 956 881 956
Фактично забрано 509 176 476 341 459 775
Обсяги утворення нерадіоактивних відходів, 2017–2019 рр., тонн
Показник 2017 2018 2019
Обсяги утворення нерадіоктивних відходів 41 915 65 727 49 185
Обсяги утворення радіоактивних відходів, 2017–2019 рр., тонн
Показник 2017 2018 2019
Рідкі радіоактивні відходи 1 512 1 549 1 566
Тверді радіоактивні відходи 1 321 1 287 1 423
Кількість озоноруйнівних речовин, які використовуються в обладнанні АЕСДП «НАЕК «Енергоатом»,
2017–2019 рр., кг
Підрозділ Назва речовини Обсяг речовин Примітка
2017 2018 2019
ВП ЗАЕС Хлорфторвуглеці: Діхлордіфторметан (ХФВ-12) 207,79 212,35 173,2 Фреон R12
Гідрохлорфторвуглеці: R-22 7 684,94 6 061,49 5 887,22 Фреон R22
ВП РАЕС Діхлордіфторметан (ХФВ-12) 84,92 67,40 30,5 Фреон R12
Хлордіфторметан (ГХФВ-22) 2 650,56 1 221,06 205,0 Фреон R22
ГХВ-134а 13,40 28,40 131,8
ВП ЮУАЕС Хлордіфторметан (ГХФВ-22); 35 кг/шт. 7 763,20 7 582,30 46,7 Фреон R22
ВП ХАЕС Хлорфторвуглеці: R-12 56,01 33,49 1,55 Фреон R12
Гідрохлорфторвуглеці: R-22 1 221,47 1 222,04 105,82 Фреон R22
19 682,29 16 428,53 6 581,79
Середня індивідуальна доза опромінення персоналу в 2019 році, мЗв
Підрозділ І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 2019 рік
ВП ЗАЕС 0,111 0,211 0,164 0,211 0,64
ВП РАЕС 0,31 0,13 0,08 0,02 0,47
ВП ХАЕС 0,198 0,103 0,066 0,197 0,482
ВП ЮУАЕС 0,032 0,44 0,28 0,27 0,88
Охорона праці
Кількість нещасних випадків в ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 роки
Загалом З них смертельних
2017 2018 2019 2017 2018 2019
4 7 5 0 0 0
Коефіцієнт частоти нещасних випадків в ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 роки
2017 2018 2019
0,12 0,2 0,2
Витрати ДП «НАЕК «Енергоатом» на охорону праці, 2017–2019 роки, млн грн
Показник 2017 2018 2019
Обсяг витрат 327,8 399,3 464,9

Анкета зворотного зв’язку

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!

Щойно Ви ознайомилися з Нефінансовим звітом ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2019 рік.

Ми прагнемо максимально прозорого та чесного діалогу з усіма зацікавленими сторонами, тож будемо вдячні, якщо Ви допоможете покращити якість звітності Компанії. Для цього, будь ласка, заповніть анкету, надавши відповіді на запитання.


1. Вкажіть, до якої групи зацікавлених сторін Ви належите?


2. Зазначте розділи Звіту, які для Вас виявилися значущими і корисними:


3. Які теми, на Ваш погляд, необхідно включити до наступного Звіту?


4. Ваші рекомендації та додаткові коментарі:


5. Оцініть, будь ласка, Звіт за наступними критеріями:

Загальне враження

Повнота розкриття інформації, яка Вас цікавить

Достовірність і об’єктивність інформації

Ясність і доступність викладу інформації

Структура і зручність пошуку інформації

Оформлення та дизайн


6. Ваша контактна інформація:
ДЯКУЄМО ЗА ВАШ ВІДГУК!

Контактна інформація

Адреса:
01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3

Загальний відділ:
тел./факс: +38 (044) 277-78-83

E-mail:
l.kuzmenko@direkcy.atom.gov.ua
l.timko@ direkcy.atom.gov.ua

Прес-центр:
тел./факс: +38 (044) 277-78-89

Відділ роботи з громадськістю:
тел.: +38 (044) 277-79-71

Е-mail:
pr@atom.gov.ua

Корпоративний веб-сайт
www.atom.gov.ua

Офіційна сторінка у Facebook
www.facebook.com/atom.gov.ua

Офіційний канал в Youtube
www.youtube.com/user/Energoatom2014

Офіційна сторінка в Instagram
www.instagram.com/nuclear_ua

Офіційна сторінка у Twitter
www.twitter.com/energoatom_ua

Офіційний канал в Telegram
https://t.me/energoatomNEWS

Веб-сайт Нефінансового звіту Компанії за 2019 рік
www.nfr2019.energoatom.kiev.ua