екологічного податку сплачено НАЕК «Енергоатом»
витрати на охорону
довкілля
обсяг фінансування на впровадження програми природоохоронної діяльності
увійшла
НАЕК «Енергоатом»
6
ДБАЄМО
ПРО ДОВКІЛЛЯ
НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2019

Звернення представника Енергоатома

Ядерна енергетика є найвагомішою складовою економічної, енергетичної й екологічної безпеки нашої держави. Енергоатом як лідер енергетичної галузі та оператор атомних електростанцій в Україні своїм першочерговим завданням вбачає безпечне виробництво екологічно чистої електроенергії з постійним підвищенням рівня ядерної, радіаційної та екологічної безпеки при експлуатації енергоблоків АЕС.

Усвідомлюючи внесок Компанії у низьковуглецеве майбутнє країни та прагнучи максимізувати переваги ядерної енергетики у протидії змінам клімату, Енергоатом у 2019 році долучився до спільної з країнами ЄС ініціативи щодо декарбонізації енергетики Європи та зменшення викидів СО2 – Маніфесту про запобігання кліматичним змінам і збереження економічної ефективності енергетики ЄС. Документ такого рівня Україна підписала нарівні з країнами – членами ЄС вперше. Підтвердженням позитивного впливу компанії на загальне зниження викидів парникових газів стало також включення Енергоатома в 2019 році до першої п’ятірки рейтингу найбільш «зелених» енергогенеруючих компаній світу.

НАЕК «Енергоатом» не припиняє активної роботи в галузі екологічної безпеки та захисту довкілля. Ми постійно удосконалюємо корпоративні політики, спрямовані на зниження екологічних ризиків, дотримання національного та міжнародного законодавства і використання передових практик у цій сфері. 2019 року ми продовжили впровадження в Компанії системи енергетичного менеджменту та її сертифікації на відповідність вимогам стандарту ISO 50001. Енергоатом ініціював процедуру оцінки впливу на довкілля на майданчику ВП РАЕС, де вперше із зацікавленими сторонами відкрито обговорили вплив на довкілля у ході «експлуатації», і це наочно продемонструвало відкритість і прозорість Компанії у ставленні до екологічних питань.

2019 рік став знаковим і у контексті поводження з радіоактивними відходами. Завдяки введенню в промислову експлуатацію комплексів для переробки радіоактивних відходів на Запорізькій та Рівненській АЕС, ми розпочали глибоку переробку та кондиціонування радіоактивних відходів. Впровадження таких комплексів на кожній із діючих українських АЕС надасть можливість оптимізувати використання сховищ відходів та суттєво зменшити обсяги їх накопичення, а також підвищити рівень безпеки при поводженні з РАВ.

В рамках реалізації екологічної політики ми здійснюємо безперервний екологічний моніторинг виробничої діяльності та інвестиційних проєктів Компанії, враховуємо інтереси громадськості, населення територій присутності в розрізі екологічної безпеки. У 2019 році також стартувала корпоративна програма «Енергія відповідальності», спрямована на включення світових практик енергоменеджменту у виробничі процеси Компанії та формування у кожного працівника культури ощадливого енергоспоживання.

Енергоатом продовжуватиме свою виробничу діяльність, керуючись принципами відповідальності й турботи про довкілля, робитиме все можливе для підтримки високого рівня екологічної безпеки атомної енергетики, задля чого впроваджуватиме найкращий світовий досвід і сучасні та безпечні технології.

НАТАЛЯ ШУМКОВА,

виконавчий директор з ядерної та радіаційної
безпеки і науково-технічної підтримки

Принципи управління

Здійснюючи свій внесок у сталий розвиток, Енергоатом першочергову увагу приділяє охороні навколишнього середовища та боротьбі зі зміною клімату. Компанія прагне до поетапного скорочення відходів і раціонального використання природних ресурсів. Для підвищення ефективності виробництва та зменшення його негативного впливу на довкілля НАЕК «Енергоатом» інвестує кошти в розвиток нових технологій і модернізацію обладнання.

Мета екологічної політики, розробленої НАЕК «Енергоатом», – збереження природних систем в районі розташування об’єктів Компанії, зниження антропогенного навантаження на довкілля, забезпечення екологічної безпеки загалом під час сталої виробничої діяльності.

Цю політику Компанія реалізує за допомогою розробки та виконання необхідних природоохоронних заходів, які покладено в основу Програми природоохоронної діяльності Енергоатома,

та з урахуванням екологічних аспектів діяльності, які з метою контролю за рівнем впливу на довкілля періодично визначаються й оцінюються під час експлуатації об’єктів Компанії.

Відповідальність за реалізацію екологічної політики та управління питаннями довкілля покладено на виконавчу дирекцію з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки.

НАЕК «Енергоатом» суворо дотримується екологічних норм, що позитивно впливає на ситуацію в регіонах присутності та в країні загалом. У своїй діяльності Компанія керується вимогами українського природоохоронного законодавства, принципами європейського екологічного права, директивами ЄС у сфері охорони довкілля, положеннями міжнародних стандартів (МАГАТЕ) і Програмою природоохоронної діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017–2019 роки.

Оцінка ефективності управління екологічною діяльністю

Основні критерії оцінки ефективності управління екологічною діяльністю:

 • відсутність фактів забруднення об’єктів довкілля внаслідок виробничої діяльності Компанії та відповідних претензій з боку наглядових органів – на відшкодування збитків, спричинених цими забрудненнями;
 • наявність всіх видів дозвільних документів у сфері охорони довкілля, що підтверджує дотримання Компанією природоохоронного законодавства та безумовне виконання всіх умов, зазначених у виданих документах;
 • позитивна динаміка в антропогенному навантаженні на довкілля через зменшення (з урахуванням принципу ALARA) обсягів викиду та скиду забруднювальних речовин і обсягів використання природних водних ресурсів;
 • мінімізація обсягів утворення відходів, водночас – збільшення обсягу тих відходів, які можна використовувати як вторинну сировину;
 • передача якомога більшої частки відходів до спеціалізованих підприємств для подальшої утилізації;
 • зменшення претензій з боку громадськості щодо негативного впливу виробничої діяльності Компанії;
 • підвищення обізнаності персоналу Компанії щодо рівня її впливу на довкілля.

Аудит та відповідність вимогам

Щоб досягти цілей та реалізувати основні принципи екологічної політики, НАЕК «Енергоатом» впроваджує і підтримує найкращі практики екологічного управління, що відповідають міжнародним та національним стандартам.

Протягом 2019 року було проведено 12 внутрішніх аудитів підрозділів Компанії за міжнародним стандартом ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління». За результатами аудитів невідповідностей не виявили, а лише надали рекомендації для вдосконалення системи екологічного управління, які відображені у відповідних звітах про аудити. Крім цього, був проведений цільовий екологічний аудит ВП «Складське господарство» у сфері поводження з відходами.

У 2019 році введено в дію СОУ НАЕК 189:2019 «Охорона довкілля. Вимоги до структури та змісту звітів відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» з оцінки впливу нерадіаційних факторів ВП на довкілля». Стандартом встановлено новий формат звітів з оцінки нерадіаційного впливу на довкілля виробничих відокремлених підрозділів Компанії.

У 2019 році на адресу Енергоатома надійшла претензія Державної екологічної інспекції в Запорізькій області щодо відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок наднормативних викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря через відсутність у ВП «Атоменергомаш» з 24 квітня 2013 року по 13 січня 2014-го відповідного дозволу. Грошовий розмір претензії становив 237 295,17 грн. Інших ані позовів на відшкодування збитків, заподіяних об’єктам довкілля, ані штрафних санкцій до Компанії у 2019 році не було.


Інвестиції в охорону довкілля

Для досягнення завдань у сфері охорони довкілля Енергоатом реалізує комплекс програм, інвестуючи кошти у природоохоронні заходи. Протягом звітного періоду інвестиції спрямовувалися на реалізацію проєктів будівництва таких промислових об’єктів:

 • завершення будівництва Ташлицької ГАЕС;
 • реконструкція системи техводопостачання на ВП ЮУАЕС;
 • будівництво комплексів з переробки радіоактивних відходів на всіх майданчиках АЕС.

Підхід Компанії до інвестицій у захист довкілля є системним та з 2018 року не змінився. Докладніша інформація – в Нефінансовому звіті ДП НАЕК «Енергоатом» за 2018 рік.

У 2019 році обсяг фінансування на впровадження програми природоохоронної діяльності становив 3,595 млн грн.

Виконання природоохоронних заходів передбачено «Програмою природоохоронної діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017–2019 роки», екологічними програмами виробничих підрозділів, планами заходів з охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

Компанія відповідально ставиться до своїх фінансових зобов’язань та сумлінно сплачує екологічний податок. Найбільшу частку екологічних податків НАЕК «Енергоатом» становить податок на утворення та зберігання радіоактивних відходів, який залежить від загального обсягу електроенергії, яку генерує Компанія.

Витрати НАЕК «Енергоатом» на охорону довкілля, 2017–2019 рр., млн грн
Напрям витрат 2017 2018 2019
Поточні витрати на природоохоронні заходи 226,1 272,3 312,3
Капітальні інвестиції 263,9 491,4 202,7
Загалом 489,9 763,7 515,0
Обсяги сплати екологічного збору ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019, млн грн
Екологічний податок 2017 2018 2019
Викиди та скиди забруднювальних речовин, розміщення відходів 2,21 2,96 2,58
Утворення та зберігання РАВ 975,81 1 024,52 1 072,22
Загалом 978,02 1 027,48 1 074,80

Маніфест про економічну ефективність енергетики та запобігання змінам клімату

Енергоатом приєднався до Маніфесту про запобігання кліматичним змінам і збереження економічної ефективності енергетики ЄС.

Документ підписали 29 лідерів ядерної промисловості країн ЄС. Свою головну мету вони вбачають в об’єднанні зусиль Європейського Союзу та високотехнологічної європейської ядерної промисловості задля спільного досягнення глобальних цілей Паризької кліматичної угоди. Йдеться, передусім, про запобігання кліматичним змінам та зобов’язання зменшувати викиди СО2 і прискорювати процеси декарбонізації європейської енергетики до 2050 року.

Підписанти Маніфесту зобов’язалися допомоги долати виклики, що постали перед Європейським Союзом. Окрім продовження будівництва, експлуатації, підтримки і виведення з експлуатації ядерних реакторів та інших ядерних установок у повній відповідності до всіх вимог ядерного регулювання і міжнародних стандартів, атомна енергетика прагне забезпечити необхідний обсяг власної потужності вчасно та за конкурентними цінами, відповідно до останніх прогнозів стосовно частки атомної енергії в майбутньому низьковуглецевому енергетичному комплексі. Для цього потрібно:

 • максимізувати переваги відтворення нових проєктів будівництва та забезпечувати розвиток необхідних технологій;
 • проводити науково-дослідну та інноваційну діяльність в Європі, щоб визначити сфери, де атомна енергетика допомагатиме декарбонізації інших секторів, таких як промисловість, опалення і транспорт;
 • сприяти забезпеченню безпеки енергопостачання шляхом впровадження відповідних стратегій постачання ядерного палива відповідно до вимог Євратома: об’єднавши зусилля для розробки нового технологічного партнерства в ЄС і в глобальних ланцюгах постачання.

Вплив Компанії на довкілля

Виробництво електричної енергії в сучасних умовах повинно бути безпечним та екологічно чистим. НАЕК «Енергоатом» дотримується принципів забезпечення фундаментальних норм екологічної безпеки та прагне до сталого розвитку АЕС. Упродовж звітного періоду виробнича діяльність АЕС здійснювалася за безумовного дотримання всіх норм і правил природоохоронного законодавства України. АЕС працювали надійно та безпечно, здійснюючи мінімально можливий вплив на довкілля.


Результати ОВД українських АЕС

Розуміючи важливість контролю впливу здійснюваної та запланованої діяльності атомних електростанцій на довкілля, НАЕК «Енергоатом» проводить оцінку такого впливу відповідно до вимог законодавства України.

У 2019 році в рамках процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) майданчика ВП «Рівненська АЕС» завершили громадське обговорення відповідного звіту в межах України. Переважна

більшість питань громадськості стосувалася безпеки. РАЕС першою винесла на обговорення вплив діяльності атомних станцій на довкілля на етапі «експлуатація», що демонструє відкритість Компанії в екологічних питаннях та доводить, що діючі АЕС у режимі нормальної експлуатації не впливають негативно на довкілля.

У звітному періоді розпочали транскордонну процедуру ОВД РАЕС із зацікавленими сторонами. Звіт направили Республіці Білорусь, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Республіці Молдова, Австрії. Завершення транскордонних консультацій та отримання висновку з ОВД очікується до кінця 2020 року.

Протягом 2019 року продовжували роботу з оцінки впливу на довкілля проєкту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегату № 3 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до позначки +20,7м». Розроблено відповідний Звіт, у 2020 році його опублікують в Єдиному реєстрі з ОВД та проведуть громадське обговорення по ньому.

Підвищення екологічної обізнаності

Важливе значення для досягнення цілей Компанії у сфері екологічної безпеки та загальних цілей сталого розвитку має підвищення рівня екологічної грамотності та залучення в природоохоронну діяльність працівників, населення й усіх зацікавлених сторін НАЕК «Енергоатом». З цією метою Компанія реалізує комплекс заходів.

Так, розроблено «Тематичний план і програму теоретичного навчання персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом». Програма покликана сприяти підготовці та підвищенню обізнаності у сфері екологічної безпеки виробничого персоналу, діяльність якого пов’язана з екологічними аспектами. Навчання здійснюється силами Компанії та на базі учбово-тренувальних центрів ВП АЕС.

На базі Державної екологічної академії післядипломної освіти й

управління в 2019 році для спеціалістів Компанії провели навчання за темою «Професійна підготовка щодо поводження з небезпечними відходами».

У 2019 році 10 спеціалістів Компанії протягом 5 днів пройшли спеціалізоване навчання з управління екологічними ризиками.

Компанія дотримується вимог вітчизняного законодавства стосовно доступу до публічної інформації та права на доступ до інформації про стан довкілля.

ДП «НАЕК «Енергоатом» систематично інформує населення, яке проживає поблизу АЕС, щодо радіаційних ризиків, пов’язаних з роботою атомних станцій.

Комунікаційні канали Компанії:

друковані та інтернет-ЗМІ, станційні газети, корпоративні видання, інформаційні брошури та буклети

офіційні й тематичні сторінки у соцмережах (Facebook, Twitter), канал на відеохостингу Youtube, інформаційні розсилки (Telegram)

громадські слухання й обговорення, участь у конференціях та круглих столах, неформальні зустрічі із зацікавленими сторонами, престури

У 2019 році інформування населення з питань охорони довкілля здійснювалося під час проведення громадських слухань щодо продовження термінів експлуатації енергоблоків № 3 ВП ЮУАЕС та № 2 ВП ХАЕС.

Усі зацікавлені сторони мають можливість ознайомитися з екологічними аспектами діяльності Енергоатома та у разі потреби направити скарги за допомогою спеціальних механізмів зворотного зв’язку.

Детальніше про роботу зі скаргами на екологічні проблеми – в Нефінансовому звіті ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2018 рік.

Протягом 2019 року проведено 16 громадських слухань в рамках громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля проєкту будівництва енергоблоків № 3 та № 4 ВП ХАЕС, Звіту з оцінки впливу на довкілля майданчику ВП РАЕС.

Енергоатом у ТОП-5 найбільших «зелених» енергокомпаній світу

НАЕК «Енергоатом» увійшов до першої п’ятірки рейтингу «Кращі зелені енергогенерації: Безвуглецеві генеруючі потужності» (Top Green Power Generators: Carbon-Free Generation Capacity), складеного Міжнародним інформаційно-аналітичним агентством Energy Intelligence Group в рамках проєкту EI New Energy.

Рейтинг з’явився за результатами аналізу діяльності 20 найкращих енергетичних компаній, виробничі процеси яких не супроводжуються викидами в атмосферу діоксиду вуглецю (CO2). Серед учасників рейтингу – компанії, які експлуатують атомні електростанції, об’єкти гідроенергетики, а також оператори відновлюваних енергогенеруючих потужностей.

Основним критерієм оцінки кожної компанії став обсяг прямих викидів СО2 на 1 мВт-год виробленої електроенергії.

Екологічна результативність

Турбота про довкілля є невід’ємною частиною соціальної відповідальності Компанії. Енергоатом проводить системну роботу із забезпечення екологічної безпеки, збереження та відновлення природних ресурсів.

У процесі виробничої діяльності проводиться екологічний моніторинг на території майданчиків, санітарно-захисної зони та зони спостереження АЕС. Його об’єктами є поверхневі, підземні та стічні води, атмосферне повітря, ґрунти, донні відкладення, флора і фауна. Контроль за станом довкілля за напрямами діяльності здійснюють понад 200 фахівців ВП АЕС.


Протистояння змінам клімату

Зміна клімату – одна з найважливіших екологічних проблем, які стоять перед планетою. Ядерна енергетика значною мірою сприяє скороченню загальносвітового обсягу викидів парникових газів і у той самий час дає можливість задовольнити зростаючий попит на електроенергію та підтримати сталий розвиток у всьому світі.

НАЕК «Енергоатом» усвідомлює внесок атомної енергетики у низьковуглецеве майбутнє країни. Завдяки низькій емісії парникових газів і левовій частці в національному виробництві електроенергії саме вітчизняна атомна енергетика в електрогенеруючому секторі України є лідером у запобіганні антропогенного впливу на зміну клімату.

Компанія проводить постійну роботу задля зменшення шкідливих викидів в атмосферу, об’єми яких не перевищують норм, встановлених українським законодавством.


Охорона атмосферного повітря

Робота АЕС суттєво не впливає на стан атмосферного повітря. Основними джерелами хімічного забруднення є допоміжні об’єкти: пускові резервні котельні, дизельні генератори, пересувний транспорт, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, підприємства керування будівництвом тощо.

Екологічний моніторинг повітряного басейну Енергоатом здійснював відповідно до розроблених регламентів, інструкцій та графіків, складених з урахуванням вимог природоохоронного законодавства України. АЕС проводять інвентаризацію стаціонарних та пересувних джерел викидів хімічного забруднення в атмосферу, отримують дозволи на викиди забруднювальних речовин, ведуть первинний облік забруднювальних речовин та надають звітність державним статистичним органам.

Перевищення нормативів гранично-допустимих викидів за звітний період не зареєстровано.
Обсяг викидів забруднювальних речовин в атмосферу, 2017–2019 рр., тонн
Відповідальне водоспоживання

Компанія усвідомлює важливість питань раціонального водоспоживання та ставить перед собою завдання ефективного очищення стічних вод і захист від хімічного забруднення. НАЕК «Енергоатом» проводить екологічний моніторинг водних ресурсів, щоб мати інформацію щодо екологічного стану водойм. Для попередження біологічних перешкод та контролю заходів з їхнього обмеження здійснюється гідробіологічний моніторинг водних об’єктів. Моніторинг впливу нерадіаційних факторів на водне середовище проводять еколого-хімічні лабораторії АЕС, які здійснюють хімічний та біологічний контроль за джерелами скидів забруднювальних речовин у водні об’єкти та за ефективністю роботи очисних споруд стічних і зливових вод, хімічний контроль за станом ґрунтів місць розміщення відходів, санітарно-захисних зон і зон спостереження.Задля удосконалення контролю за станом водних ресурсів вперше в Компанії на майданчику ВП РАЕС поставлено та введено в експлуатацію атомний спектрофотометр, завдяки якому детальний аналіз проб води одночасно за більш ніж 20 показниками виконується на сучасному рівні. Цей позитивний захід імплементуватимуть і на інші АЕС.

Перевищень встановлених природоохоронними органами України лімітів водокористування ВП АЕС Компанії за звітний період не спостерігалося, умови дозволів на спецводокористування не порушувалися.

Використання водних ресурсів на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 рр., тис. м3*
* Без врахування фактичних втрат

У процесі своєї виробничої діяльності атомні станції використовують поверхневі та підземні джерела водопостачання. Зазвичай як джерело господарсько-питного водопостачання АЕС

використовують артезіанські свердловини, а для технічного водопостачання – воду річок і водосховищ.

Використання господарсько-питної та технічної води ДП «НАЕК «Енергоатом», 2017–2019 рр., тис. м3*
Підрозділ Найменування джерела водопостачання 2017 2018 2019
ВП ЗАЕС Артезіанська 834*/709** 700,4*/573,2** 750,3*/ 731,6**
Канал ТЕС (р. Дніпро) 343 086 339 182,2*/** 307 480,4*/**
ВП РАЕС Свердловина с. Остров 1607+/590** 1 613,2*/589,3** 1 562,9*/1 487,5**
р. Стирь 58 493 49 845,1 58 653,4
ВП ЮУАЕС Водопровідна 517*/** 591,4*/** 493,6*/**
р. П. Буг 54 068 60 373,4*/** 63 087,1*/**
ВП ХАЕС Питна 1 246*/1 031** 1 281,4*/1 072,8** 2 999,1*/2 782,3**
р. Г. Ріг, Горинь 37 673*/** 18 340*/** 14 486,2*/**
Загалом Питна 4 211*/2 847** 4 186,4*/2 826,7** 5 805,9*/5 495,0**
Технічна 493 320 450 556,7 443 707,0

Примітка
* – загалом забрано з природних джерел з урахуванням втрат води при транспортуванні в міста-супутники (які належать до витрат ВП АЕС)
** – використано безпосередньо на проммайданчиках ВП АЕС
+ – забрано загалом з артезіанських свердловин

Компанія здійснює очистку стічної води перед скиданням її у поверхневі водні об’єкти. Контроль вмісту забруднювальних речовин, що потрапляють у поверхневі водні

об’єкти зі стічними водами АЕС, проводиться відповідно до узгоджених і затверджених в установленому порядку регламентів.

Обсяг відведення стічних вод ДП «НАЕК «Енергоатом» у поверхневі водні об’єкти, 2017–2019 рр., тис. м3*

*З врахуванням фактичних втрат

Рекультивація земель

Одним з напрямів реалізації екологічної політики НАЕК «Енергоатом» є попередження забруднення земельних ресурсів у районах розташування АЕС. Як і в попередні роки, у 2019 році основна увага в цьому питанні приділялася запобіганню забрудненню земної поверхні будь-якими видами відходів, а також

ретельному еколого-хімічному контролю земельних ресурсів ґрунтів, особливо в місцях видалення промислових відходів.

За результатами аналізів хімічного стану ґрунтів, проведених на АЕС в 2019 році, встановлено, що рівень забруднювальних речовин не перевищував фонових значень, вміст рухомих форм важких металів не перевищував встановлених гранично допустимих концентрацій. Заходи з рекультивації ґрунтів не проводилися.

Вплив на біорізноманіття

Робота АЕС суттєво не впливає на біорізноманіття водних об’єктів і пов’язаних з ними природних комплексів, а також на структуру та динаміку рослинних спільнот, не призводить до зменшення популяцій рідкісних і червонокнижних видів рослин та не має відчутного негативного впливу на тваринний світ у зоні спостереження.

Енергоатом піклується про збереження біорізноманіття. Проєкт «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» передбачає підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки + 20,7 м. При піднятті рівня водосховища під затоплення потрапляють до 20 % рослинних популяцій, які перебувають у зоні його впливу. Йдеться про 27 видів рослин, зокрема й раритетні, тобто рідкісні рослини, внесені до Червоної книги. Задля їхнього збереження Компанія спільно з Інститутом ботаніки НАН України розробила комплекс спеціальних, реабілітаційних заходів.

Поводження з відходами
Нерадіоактивні відходи

З нерадіоактивними відходами чотирьох класів небезпеки, які утворюються в процесі діяльності Компанії, НАЕК «Енергоатом» поводиться згідно з усіма встановленими вимогами: дотримуючись нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення, а також отримавши необхідну ліцензію (дозвіл) Міністерства екології та природних ресурсів, яка дає право на збір, зберігання, утилізацію та видалення небезпечних відходів на майданчиках АЕС.

У 2019 році в НАЕК «Енергоатом» утворилося 49 185 тонн нерадіоактивних відходів, що на 16 542 тонн менше, ніж у 2018-му.


Обсяги утворення нерадіоактивних відходів, 2017–2019 рр., тонн

Всі нерадіоактивні відходи Компанія розміщує у спеціально обладнаних місцях. Небезпечні відходи 1–3 класів централізовано передаються до ВП «Складське господарство» для їх подальшої передачі спеціалізованим ліцензованим організаціям на утилізацію або як вторинні ресурси. Окремі види відходів 4-го класу небезпеки спрямовуються ВП АЕС у місце видалення відходів.

Один із видів відходів – вапняний шлам водопідготовки – ВП РАЕС передає до сільгоспгосподарств як хімічний меліорант для кислих ґрунтів, здатний покращити їхні властивості й агроекологічний стан та підвищити урожайність культур і якість сільгосппродукції.


Кількість відходів 1–4 класів, переданих до спецорганізацій на утилізацію, 2017–2019 рр., тонн
Обсяги утворення промислових відходів за класами небезпеки, 2019 р.
I
клас
небезпеки

відпрацьовані ртутьвмісні люмінесцентні лампи, інше обладнання

кількість відходів
73 910 одиниць
II
клас
небезпеки

відпрацьовані акумуляторні батареї, відпрацьовані мастила

кількість відходів
524,253 тонн
III
клас
небезпеки

відпрацьовані нафтопродукти, замазучений пісок, нафтошлами, замаслене ганчір’я, фільтри

кількість відходів
1 093,677 тонн
IV
клас
небезпеки

теплоізоляція, шлам, мул, відходи деревообробки, недопал вапняку, побутове та будівельне сміття тощо

кількість відходів
47 507,159 тонн
Радіоактивні відходи

Основним принципом поводження з радіоактивними відходами (РАВ) на ядерних об’єктах є мінімізація їх утворення та взаємозв’язок між усіма етапами – від утворення і аж до захоронення цих відходів. Політика ДП «НАЕК «Енергоатом» у сфері поводження з радіоактивними відходами спрямована на створення сучасної інфраструктури поводження з РАВ діючих АЕС, яка повинна забезпечити:

 • виконання робіт з мінімізації обсягів РАВ, що утворюються;
 • вивільнення об’ємів у сховищах для тимчасового зберігання РАВ на проммайданчиках АЕС шляхом переробки/кондиціонування РАВ;
 • подальшу передачу кондиційованих РАВ до спецпідприємства на захоронення.

У 2019 році обсяги утворення рідких РАВ становили 1 566 м3, твердих – 1 423 м3. Незначне збільшення обсягу відходів, що утворилися 2019 року, зумовлено виконанням робіт із заміни обладнання в рамках продовження терміну експлуатації енергоблоків. Перевищення контрольних рівнів надходження РАВ до сховищ у відокремлених підрозділах АЕС протягом звітного періоду не спостерігалося. Утворені РАВ перероблялися на наявних установках з переробки рідких і твердих радіоактивних відходів.


Обсяги утворення радіоактивних відходів, 2017–2019 рр., м3

Рідкі радіоактивні відходи


Тверді радіоактивні відходи


Система поводження з твердими та рідкими радіоактивними відходами у НАЕК «Енергоатом» зображена та описана у Нефінансовому звіті Компанії за 2017 рік (розділ «Захищаємо довкілля»).

Основні результати виконання Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами

Основним досягненням у виконанні Комплексної програми в 2019 році стали введення в промислову експлуатацію КПРАВ на ЗАЕС та РАЕС, завдяки чому розпочали глибоку переробку та кондиціонування радіоактивних відходів (РАВ), щоб зменшити обсяги їх надходження у сховища й організації впорядкованого зберігання, а також підготовку до подальшої передачі кондиційованих РАВ на довготривале зберігання або захоронення.

Переважну більшість низькоактивних твердих радіоактивних відходів, утворених упродовж звітного періоду на ЗАЕС та РАЕС, переробили на установках КПРАВ. Окрім того, у 2019-му проводилося вилучення твердих радіоактивних відходів з подальшою їх переробкою на установках комплексів. У підсумку показник надходження РАВ до сховищ значно скоротився,

а у ВП ЗАЕС навіть виявився від’ємним, внаслідок чого суттєво зменшено загальну кількість накопичених твердих радіоактивних відходів.

Виконувалася також дослідна експлуатація установки вилучення РАВ зі сховищ у ВП ЗАЕС.

У 2019 році продовжували вдосконалення системи поводження з РАВ у ВП АЕС, зокрема:

 • ввели в дослідну експлуатацію установку паспортизації упаковок РАВ на ВП ЮУАЕС;
 • виконували договори на закупівлю основного обладнання КПРАВ ВП ХАЕС;
 • виконали монтаж обладнання ультразвукової дезактивації металу для ВП ЗАЕС;
 • розпочали будівництво сховища легкого типу для кондиційованих РАВ у ВП ЗАЕС.

Сучасний екологічний проєкт RAES

У 2019 році на Рівненській АЕС впровадили сучасний екологічний проєкт – унікальний метод «RAES», який сприятиме мінімізації утворення РАВ та підвищенню обізнаності й відповідальності персоналу під час здійснення виробничої діяльності, пов’язаної з цим утворенням.

«RAES» сформований відповідно до положень Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ЗУ «Про поводження з радіоактивними відходами», нормативно-правовому документу «Загальні положення забезпечення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення» та вимоги безпеки МАГАТЕ «Поводження з радіоактивними відходами перед захороненням», GSR-5.

«RAES» як метод зменшення екологічного впливу передбачає цілу низку практичних кроків задля реалізації основних принципів безпеки поводження з РАВ у виробничій діяльності та водночас покликаний захистити людей і довкілля від потенційного радіоактивного забруднення.

Метод «RAES» є сучасним і простим способом донести інформацію до працівників, оскільки він поєднує важливі принципи різноманітних методологій. В рамках його впровадження розробили відповідні пам’ятки «RAES». На вебсайті електростанції в розділі «Безпека та екологія» розміщено інформацію про метод, і кожен охочий може дізнатися про «RAES» більш детально. Нововведення включили і до модуля мультимедійного курсу дистанційного навчання з питань поводження з РАВ, і у тематику інструктажів персоналу, який працює в зоні суворого радіаційного контролю.

Завдяки нововведеному методу мінімізується процес утворення РАВ, зменшується екологічний вплив на довкілля, покращується стан культури виробництва та культури безпеки на АЕС, а система поводження з РАВ на Рівненській АЕС загалом виводиться на новий сучасний рівень.

Енергоменеджмент

Енергоатом підтримує загальносвітову тенденцію розумного та дбайливого використання енергії, усвідомлюючи свою відповідальність перед майбутніми поколіннями. Компанія постійно прагне нарощувати свою енергоефективність одночасно зі збільшенням обсягів виробництва. Задля цього вона послуговується Комплексною зведеною програмою підвищення ефективності та надійності експлуатації енергоблоків АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на період 2017–2020 рр. Заходи з енергоефективності передбачені також політикою

Компанії та Комплексною (зведеною) програмою підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій. Відповідні програми та проєкти реалізуються в усіх виробничих підрозділах Енергоатома.

У 2019 році саме задля підвищення енергоефективності та ресурсозбереження в Компанії продовжували впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018.

Стратегічні завдання у сфері енергоменеджменту й енергоефективності:

 • підвищення рівня енергоефективності Компанії;
 • вихід Компанії на енергетичні ринки ЄС;
 • забезпечення ефективного і раціонального використання енергетичних ресурсів для виробництва електричної та теплової енергії;
 • формування процесу споживання енергетичних ресурсів на власні та господарські потреби Компанії і системне управління цими процесами;
 • систематизація процесів енергоспоживання на всіх рівнях управління Компанії, виявлення та усунення невідповідностей в енергоспоживанні;
 • зниження непродуктивних витрат і втрат енергоресурсів;
 • скорочення витрат на енергетичні ресурси, зниження втрат електричної та теплової енергії, води тощо;
 • організація моніторингу й оперативне реагування в разі виявлення тенденції до збільшення обсягів використання енергоресурсів, визначення пріоритетів;
 • зниження негативного впливу на довкілля;
 • ефективне керування діяльністю у сфері енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності відповідно до найкращих світових практик.

Основні напрями підвищення енергетичної ефективності у 2019 році:

 • виконання організаційно-технічних заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та керівництво з використання»;
 • проведення організаційних заходів, зокрема формування свідомості й енергоефективної поведінки персоналу, підвищення кваліфікації спеціалістів Компанії у сфері енергозбереження;
 • здійснення заходів щодо підвищення надійності й збільшення виробництва електроенергії та теплоенергії;
 • впровадження систем обліку енергоресурсів, модернізації систем освітлення з використанням світлодіодних світильників, зі скорочення втрат тепла у системах теплопостачання на АЕС;
 • реалізація заходів щодо зниження споживання енергоресурсів та підвищення енергоефективності об’єктів Компанії, передбачених чинними галузевими програмами і технічними рішеннями при обов’язковому забезпеченні пріоритету безпеки над економічними, інженерно-технічними та іншими цілями.

У 2019 році в Компанії започатковано корпоративну програму «Енергія відповідальності», спрямовану на формування у працівників Енергоатома культури енергоспоживання – раціонального й економного використання енергоресурсів, ефективну роботу, турботу про довкілля й оточення.

2019 року забезпечили підвищення рівня енергетичної ефективності. Витрати електроенергії на власні потреби становили 6,0 % від виробленої електроенергії, що нижче планового показника (6,3 %).

Витрати електроенергії ВП АЕС на власні потреби, 2019 р.
Підрозділ Завдання-план Факт Відхилення (+ / -)
% млн кВт·г % млн кВт·г (4-2) (5-3)
ВП ЗАЕС 5,87 2 213,00 5,76 2 213,30 -0,12 +0,30
ВП РАЕС 7,65 1 435,00 7,23 1 383,16 -0,42 -51,84
ВП ЮУАЕС 5,95 1 057,00 5,64 1 009,05 -0,30 -47,95
ВП ХАЕС 6,55 483,30 5,94 449,39 -0,61 -33,91
Загалом 6,36 5 188,30 6,09 5 054,90 -0,27 -133,40

Плани на 2020 рік та середньострокову перспективу

НАЕК «Енергоатом» продовжить реалізацію проєктів і програм, спрямованих на мінімізацію негативного впливу своєї діяльності на довкілля. Зокрема передбачається:

 • провести транскордонні консультації та завершити процедури оцінку впливу на довкілля відокремленого підрозділу РАЕС. Отримати висновок відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • завершити процедури ОВД проєкту будівництва енергоблоків № 3 та № 4 ВП ХАЕС та отримати відповідний висновок;

 • розробити та впровадити концепцію «зеленого офісу» в дирекції Компанії;
 • провести енергоаудити об’єктів Компанії, за підсумками яких буде уточнено структуру енергоспоживання. На основі висновків енергоаудитів – розробити нову програму енергозбереження та підвищення енергоефективності Компанії протягом найближчих п’яти років;
 • провести централізовану інвентаризацію нерадіоактивних відходів.